ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σέρρες, 29 Σεπτεμβρίου 2022

            ΠΡΟΣ: Οικονομικούς φορείς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για απευθείας ανάθεση του έργου:

«Έρευνα, καταγραφή και παραγωγή λευκώματος για την ιστορία του ήρωα Εμμανουήλ Παπά και την Γενέτειρά του»

για τις ανάγκες του Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Εμμανουήλ Παπάς»

Ο  Εκπολιτιστικός  Σύλλογος  «Εμμανουήλ Παπάς» έχοντας υπόψη:

 1. Την απόφαση ένταξης Πράξεων στο Τοπ. Πρόγρ. LEADER / CLLD Ν. Σερρών, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011306443
 2. Τις ανάγκες του Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Εμμανουήλ Παπάς»

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής Δαπάνης.

Περιγραφή του έργου :

 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός ιστορικού λευκώματος με κείμενο, 143 έγχρωμων σελίδων, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και ανέκδοτα ή δημοσιευμένα έγγραφα από το πλούσιο αρχειακό υλικό του Εμμανουήλ Παπά αλλά και από άλλες πηγές, το οποίο έχει πολύ μεγάλη πολιτιστική αλλά και ιστορική σημασία για τους ερευνητές και το ευρύ κοινό.

Μέσα από το λεύκωμα θα προβάλλεται το ιστορικό και πολιτιστικό υλικό του Εμμανουήλ Παπά, μέσα στους αιώνες. Το λεύκωμα θα περιέχει στοιχεία για την ιστορία του ήρωα Εμμανουήλ Παπά και φωτογραφίες αρχείων που θα συνοδεύονται από κείμενο. Θα εκδοθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα διανεμηθεί, τόσο  σε σχολεία και φορείς της πόλης, αλλά και στους συνεργαζόμενους συλλόγους της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Πυρήνα του έργου αποτελεί η ανάδειξη και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού του Εμμανουήλ Παπά και η ανάπτυξη και παροχή στους νέους πολιτιστικών πληροφοριών, που θα προάγουν το πολιτιστικό ιδεώδες και θα αξιοποιούν την πολιτιστική δυναμική του τόπου. Επιπλέον, ενισχύεται η μάθηση των κατοίκων, η εκτίμηση, η ευαισθητοποίηση, η υπερηφάνεια και η εθνική ταυτότητα, καθώς η συμμετοχή τους στα πολιτιστικά δρώμενα τονίζει την αξία του πολιτισμού και των παραδόσεών τους.

Σημαντική, για την προώθηση του προγράμματος, θα είναι και η βοήθεια των τοπικών φορέων πολιτισμού της περιοχής καθώς επίσης και των συνεργαζόμενων Πολιτιστικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Αθήνας, οι οποίοι θα παρέχουν απρόσκοπτα πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό.

Το λεύκωμα θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα κάτωθι :

 • Η γενέτειρα του Εμμανουήλ Παπά.
 • Οι Δαρνάκες των Σερρών.
 • Η περιοχή στη διάρκεια της τουρκοκρατίας – πληθυσμιακά στοιχεία. Τα στοιχεία μέσα από τα φορολογικά κατάστιχα της οθωμανικής διοίκησης.
 • Η οικογένειά του. Τα αδέλφια του. Η καταγωγή των γονιών του.
 • Ο Εμμανουήλ Παπάς στην πόλη των Σερρών. Επαγγελματική δραστηριότητα. Εθνική και κοινωνική δράση.
 • Η οικογένειά του και η τεράστια περιουσία του.
 • Ο Εμμανουήλ Παπάς στην Κωνσταντινούπολη. Η μύηση στη Φιλική Εταιρεία.
 • Η προετοιμασία για την Επανάσταση του 1821. Η Επανάσταση στη Χαλκιδική. Οι μάχες από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο του 1821.
 • Η μάχη στα Βασιλικά και στην ιερά μονή της Αγίας Αναστασίας. Το Ολοκαύτωμα της Κασσάνδρας.
 • Η χρηματοδότηση του Αγώνα από την προσωπική του περιουσία.
 • Ο θάνατός του εν πλω για την Ύδρα.
 • Οι μεγαλύτεροι γιοί του παίρνουν τη σκυτάλη. Η θυσία των τριών παλικαριών του.
 • Η φυλάκιση της γυναίκας του και των υπόλοιπων ανήλικων παιδιών του.
 • Η σημασία της Επανάστασης στη Μακεδονία και η μεγάλη προσφορά του Εμμανουήλ Παπά.
 • Η πολύχρονη προσπάθεια του μικρότερου γιού του Κωνσταντίνου να αναγνωριστεί η θυσία του πατέρα του και των αδελφών του.
 • Τι απέγιναν οι απόγονοι του Εμμανουήλ Παπά.
 • Η συγκλονιστική ιστορία της διάσωσης του Αρχείου της οικογένειας του Εμμανουήλ Παπά. Τα έγγραφα του Αγώνα.
 • Περίληψη δύο σελίδων σε 5 γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρώσικα και Πολωνικά.

Σκοπιμότητα του έργου  :

Η σκοπιμότητα της έκδοσης του λευκώματος, έγκειται στην ανάδειξη και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού του Εμμανουήλ Παπά και η ανάπτυξη και παροχή στους νέους πολιτιστικών πληροφοριών, που θα προάγουν το πολιτιστικό ιδεώδες και θα αξιοποιούν την πολιτιστική δυναμική του τόπου. Επιπλέον, ενισχύεται η μάθηση των κατοίκων, η εκτίμηση, η ευαισθητοποίηση, η υπερηφάνεια και η εθνική ταυτότητα, καθώς η συμμετοχή τους στα πολιτιστικά δρώμενα τονίζει την αξία του πολιτισμού και των παραδόσεών τους. Το συγκεκριμένο λεύκωμα θα διανεμηθεί δωρεάν τόσο  σε σχολεία και φορείς της πόλης, αλλά και στους συνεργαζόμενους συλλόγους της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Προδιαγραφές Λευκώματος :

Σε όλα τα αντίτυπα θα πρέπει να αναφέρεται η φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», με την παρακάτω σειρά :

Όλα τα λογότυπα, είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπου του ΠΑΑ http://www.agrotikianaptixi.gr/el/logos.

Κριτήριο κατακύρωσης :

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  τιμής σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτει η παρούσα πρόσκληση.

Διάρκεια :

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδοθεί εντός 120 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας και μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση :

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (3.500 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (3.710,00€ με το ΦΠΑ).

Υπέρβαση του ποσού αυτού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Το κόστος περιλαμβάνει την δημιουργία λευκώματος  για την ιστορία του ήρωα Εμμανουήλ Παπά, σύμφωνα τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.

Παρατηρήσεις :

Ο προσφέρων δηλώνει τη συμμόρφωσή του στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος.

Πριν την ολοκλήρωση έκδοσης των λευκωμάτων θα πρέπει να υπάρξει έγκριση του παραδοτέου από την επιτροπή αξιολόγησης του Συλλόγου.

Τρόπος Πληρωμής :

Η Πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την οριστική παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή του Συλλόγου και την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.

Γενικές πληροφορίες :

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σχετική προσφορά, σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του έργου και τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), μέχρι τις 07/10/2022 ημέρα στα γραφεία του Συλλόγου.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών.

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο demat@otenet.gr  ή τηλεφωνικά στο τηλ. 6972444396   τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Εμμανουήλ Παπάς»

Εύα Πιένκος Ματάκου

Πρόεδρος