ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για απευθείας ανάθεση του έργου: «Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για απευθείας ανάθεση του έργου:
«Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα» για τις ανάγκες του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Εμμανουήλ Παπά έχοντας υπόψη:

  1. Την απόφαση ένταξης Πράξεων στο Τοπ. Πρόγρ. LEADER / CLLD Ν. Σερρών, με κωδικό
    ΟΠΣΑΑ 0011306443
  2. Τις ανάγκες του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά

Ανακοινώνει ότι:
Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής Δαπάνης.

Διαβ΄άστε εδώ αναλυτικά: Πρόσκληση